1xbet

Sadece PeP ile Elektronik Para Transferi

İşbu Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Çerçeve Sözleşmesi (" Sözleşme "), bir yandan Maslak Mahallesi Bilim Sokak Sun Plaza Blok No adresinde İstanbul Ticaret Sicili'ne 146330-5 numara ve MERSİS 0720055188300010 numarası ile tescil edilmiştir. : 5/A İç Kapı No:24 Sarıyer / İstanbul. Paladyum Elektronik Para ve Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi (" PeP ") ile diğer taraftan, Ödeme Hizmetlerini sunmak için işbu Sözleşme'yi onaylayan Kullanıcı, sürekli ödeme ilişkilerinin, şartlarının ve bunlarla ilgili koşullar.

1xbet

Bundan sonra taraflar toplu olarak " Taraflar " ve bireysel olarak " Taraf " olarak anılacaktır.

Taraflar, işbu Sözleşme'nin PeP Hizmetleri ile ilgili hazırlanan veya hazırlanacak tüm sözleşmeler için bir çerçeve sözleşme olduğunu kabul ederler.

Tanımlar
sözleşmede kullanılan;

Alıcı : PeP Hizmetleri kullanılarak mal veya hizmet sağlanması amacıyla yapılan ödeme ve/veya elektronik Para işlemine konu Fonun talep edildiği gerçek veya tüzel kişiyi,

1xbet

Otomatik Borçlandırma İşlemi: Ödeme hizmetinin Alıcı tarafından başlatıldığı ve Göndericinin ödeme hizmeti sağlayıcısına, Alıcıya veya ödeme hizmeti sağlayıcısına verdiği muvafakata istinaden Gönderen Hesabının borçlandırıldığı ödeme hizmetini,

Elektronik Para: Mevzuat kapsamında tanımlanan ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan ve Mevzuat kapsamında belirlenen ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan ve Mevzuat dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler tarafından ödeme aracı olarak kabul edilen, PeP tarafından kabul edilen ve elektronik ortamda saklanan Fon karşılığında ihraç edilen parasal değeri, elektronik para ihraççısı.

Elektronik Para Hesabı: İhraç edilen Elektronik Paranın Kullanıcı tarafından izlenen ve kayıt altına alınan hesaplarını,

E-posta Adresi: PeP'in işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesi sırasında iletişim için kullanılacak olan [email protected] e-posta adresidir.

Fatura Ödeme: Elektrik, telefon, su, doğalgaz gibi ihtiyaçların karşılanması amacıyla verilen hizmetler karşılığında yapılan ödemeler ile Kurumun uygun göreceği diğer ödemeleri,

1xbet

Fon: Banknotlar, madeni paralar, nakit veya Elektronik Para

Gönderici: Gönderici Hesabından veya Gönderici Hesabını kullanmadan Ödeme Talimatı vermiş olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Harcama İtirazı : PeP Kart ve ek PeP Kart sahipleri tarafından kartın kullanımına ilişkin yapılacak şikayet ve itirazlar,

Hassas Ödeme Verileri: Şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ve PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, Kullanıcı tarafından Ödeme Emri vermek veya Kullanıcı kimliğini doğrulamak için kullanılan, yakalanması veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık veya hileli işleme izin verebilecek CVV Kişisel Her türlü güvenlik önlemini içeren ödeme araçlarına ilişkin güvenlik bilgileri, CVV2, CVC2 kodları dahil,

İletişim İzni: Alan adları ve e-posta adresleri dışında, mesleki veya ticari faaliyet kapsamında kazanç elde etmek amacıyla elektronik ticarete ilişkin her türlü iletişimin yürütülmesi amacıyla Kullanıcı'dan alınan izni,

Web sitesi: www.peple.com.tr adresi,

Kanun: Kanun No. 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun,

Tanımlayıcı: PeP tarafından her Kullanıcıya özel sayı, harf veya semboller ile şifrelerin birleşimi,

Kullanıcı: İşbu Sözleşme'nin Ödeme Hizmeti sunmasını onaylayan gerçek veya tüzel kişi ödeme hizmeti kullanıcısını,

Mevzuat: Kanun, Yönetmelik ve ilgili ikincil düzenlemeler ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından çıkarılan ilgili diğer yönetmelikleri,

Ödeme Aracı: Ödeme Emri için kullanılan kart, tablet, cep telefonu, şifre ve benzeri kişisel aracı,

Ödeme Emri: Kullanıcı'nın Ödeme yapmak amacıyla PeP'e veya Sistem Ortağına talimat vermesi,

Ödeme İşlemi: Gönderici veya Alıcının emriyle gerçekleştirilen fon yatırma, transfer etme veya çekme faaliyetini,

Ödeme Hizmetleri: PeP tarafından sağlanan ödeme, para transferi, para çekme ve yatırma dahil olmak üzere her türlü Elektronik Para hizmetlerini,

PeP Kart: PeP'e ait, Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri kapsamında bakiye yüklenen, karta daha önce yüklenen tutar kadar kredi limiti olmaksızın harcama yapılmasına imkan veren fiziki ve/veya sanal ön ödemeli kartı,

PeP Hizmetleri: Kanun'un 12. maddesinde sayılan hizmetler kapsamında PeP tarafından sunulan Ödeme Hizmetlerini ve Elektronik Para Hizmetlerini,

PeP Sistemi: Ödeme Hizmetlerinin gerçekleştirilmesine olanak sağlayan ve Kullanıcıların kullanımına ve erişimine sunulan, PeP tarafından sunulan WEB sayfaları, mobil uygulamalar, Elektronik Para hesapları ve ödeme araçlarını,

Sistem Ortağı: PeP Sistemi ve Ödeme Hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için işbirliği içinde olduğu bankalar veya diğer finansal kuruluşlar ve üçüncüBu hizmetlerin tamamlanmasında menfaati olan taraflar,

Tebliğ: Ödeme Kuruluşları ile Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ'i,

Temsilci: PeP'in Kullanıcı'ya sağlayacağı her türlü hizmeti verecek olan, PeP adına ve hesabına hareket eden gerçek/tüzel kişileri,

Uzaktan İletişim Aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, e-posta, internet, kısa mesaj hizmetleri,

Ücret: Kullanıcının sunulan hizmetler karşılığında PeP'e ödediği ve PeP'in Kullanıcıyı önceden bilgilendirmek üzere zaman zaman değişebileceği ücret ve komisyonları,

Kart Sahibi: PeP tarafından kendisine kart verilen kullanıcıyı,

Kart : İlgili kartla ilişkili kartı ifade eder. PeP tarafından Kart Hamili'ne teslim edilen hesaplar.

Yönetmelik: Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı, Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

araç.

Sözleşmenin Konusu ve Amacı
İşbu Sözleşme'nin konusu, Mevzuat kapsamında Kullanıcı'ya sağlanacak PeP Hizmetleri'nin kapsamı ve bu hizmetlere ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Tarafların Beyanları – Kullanıcı, işbu sözleşmenin kurulmasından önce, yazılı bir sözleşme yapması halinde, PeP'in web sitesinde veya mobil uygulamasında Sözleşme'yi yayınlayarak, Yönetmelik kapsamındaki Sözleşme'deki hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirilir. sözleşme ilişkisi,
– PeP Sistemi üzerinden yapılacak hesap açılışı ve/veya ödeme aracı için PeP'e talepte bulunur,
– Talep edilen hizmetlere ilişkin bilgi ve belgeleri PeP tarafından belirlenecek iletişim kanalları aracılığıyla vermekle yükümlüdür,
– Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası, Ticaret Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Adres Bilgileri, Vergi No, İmza Sirküleri dahil olmak üzere Mevzuat kapsamındaki her türlü bilgi ve belgeyi talep etme ve bunların nasıl iletileceğine karar verme, KEP'in gerçek veya tüzel kişi olmasına göre değişir. sahip olduğun,
– PeP Sistemini kullanırken Mevzuata ve genel ahlaka uygun hareket edecektir, aksi takdirde PeP, Ödeme İşlemi dahil her türlü işlemi tek taraflı olarak sınırlandırıp sona erdirebilir, Ödeme Aracını kapatabilir, Kullanıcının veya Kullanıcının her türlü zararına sebep olabilir veya Bundan dolayı üçüncü şahıslar. herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz,
– Kullanıcı, Ödeme Emri ile Fon'u Alıcı'nın Banka Hesabına aktararak Ödeme İşlemini gerçekleştirecektir. Ödeme İşlemi'nin açıklama kısmında, Alıcı tarafından Kullanıcı'ya atanmış bir üye veya tesis numarası varsa, Alıcı'nın durumuna göre bu numara; PeP Sistemi üzerinden Kullanıcı'ya tahsis edilen bir kod var ise bu koda başvurulacaktır.
– PeP, gerekli bilgi ve belgeleri sağlamasına rağmen uygun görülmediği takdirde kullanıcı talebini reddedebilir,
– PeP, Mevzuat kapsamında kalmak kaydıyla, PeP Hizmetlerinin çerçevesini ve sınırlarını tek taraflı olarak belirleme yetkisine sahiptir,
– PeP, PeP Kart işlemlerinde ve ilgili işlemlerde Sistem Ortağı'na bağlı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir,
– PeP, gerçek kişi kullanıcılardan, PeP Hizmetleri ve bu hizmetlere bağlı olarak işbu Sözleşme kapsamındaki işlemler karşılığında detayları Web Sitesi'nde yer alan Ücreti talep edecektir; Tüzel kişi kullanıcılar için ayrıca bilgi verilecektir,
– PeP Sistemini güncellemek ve Kullanıcıyı bilgilendirmek kaydıyla, Sitede detayları yer alan Ücrette zaman zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir,
– İndirimler, avantajlar, avantajlar, bilgilendirme gibi ticari ve hukuki amaçlarla data, sesli ve görüntülü mesaj göndermek, iletişim izni vermiş kullanıcılara, PeP'in ürün ve hizmetlerini sunabilmesi, alınan veya alınacak ürün ve hizmet hakkında iletişim kurabilmesi için.

– Öte yandan PeP;- Mevzuata uygun olarak Kullanıcıya karşı her türlü hizmet ve yükümlülüklerini yerine getireceğini,
– Kullanıcının kişisel bilgilerini işbu sözleşmedeki ek muvafakatna aykırı olarak saklamamak veya kullanmamak,
– Sözleşme kapsamında verilen hizmetlere ilişkin olarak Mevzuatta öngörülen bilgi güvenliği yükümlülüklerine uymak,
– Sözleşme kapsamındaki bilgiler, Sözleşme'de açıkça belirtilen haller dışında yetkili herhangi bir resmi kurum, merci veya makam tarafından talep edilmedikçe hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

kabul ve beyan eder.

PeP Hizmetlerine İlişkin Genel Hükümler: – Kullanıcı, PeP ile oluşturacağı Kullanıcı Hesabı ve/veya kendisine tahsis edilecek Ödeme Aracı aracılığıyla aşağıdaki işlemleri tamamlamak suretiyle PeP Hizmetlerinden yararlanabilecektir.
– PeP, hizmetin kapsamına, bu hizmetlerin nasıl sağlanacağına, bu hizmetlerin sağlanmasında hangi yöntemlerin kullanılacağına ve gerektiğinde bu yöntemlerde değişiklik yapılmasına tek taraflı olarak karar verme ve Kullanıcı ile ayrı bir sözleşme yapma hakkına sahiptir. her bir PeP Hizmeti için bu Sözleşmeye ek olarak. verebilir.
– Elektronik Paranın son kullanma tarihi, son işlem tarihinden itibaren 12 (Oniki) aydır. Son kullanma tarihi geçen Elektronik Para geçerliliğini kaybeder ve bu Elektronik Para Fonları hakkında Türk Borçlar Kanunu genel hükümleri uygulanır. Elektronik Para iadesi nedeniyle ve 6.2. Bu Sözleşmenin 11'i Kullanıcıya rücu edilecektir.
– PeP Hizmeti olarak, Türkiye'den diğer ülkelerdeki Alıcılara Türk Lirası (TL) cinsinden para transferi yapmak ve TL dışında bir para biriminde ödeme yapmak mümkündür ("Yabancı Para Transferi İşlemi"). Fonlar, Alıcılara elektronik para transferi, banka havalesi veya diğer elektronik yollarla iletilir. Uluslararası Para Transferi İşlemine ilişkin esaslar, Yabancı Para Transferi İşlemi Kullanıcı Ek Sözleşmesi'nde ayrıca belirlenmiştir.
– PeP Hizmetleri, Mevzuata aykırı olmadığı sürece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen tüm para birimlerinde yapılabilir. Kullanılacak döviz kuru, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası günlük alış/satış kurları ile serbest piyasada geçerli olan alış/satış kurları dikkate alınarak hesaplanacaktır. Ödeme İşleminde kullanılan kur değişiklikleri her Kullanıcı için aynı şekilde hesaplanır ve anında uygulanır.
– Kullanıcı, Tanımlayıcı ile PeP Sistemine giriş yaptıktan sonra PeP'e bildirilen cep telefonu numarasına gönderilecek onay şifresini girerek PeP Sistemine erişim sağlar.
– Kullanıcı, Ödeme Emri'ni gerçekleştirmek için Alıcı bilgilerini, ödeme yöntemini, Ödeme İşleminin tutarını, para birimini ve işlem açıklama bilgilerini PeP Sistemine girmelidir. Hizmetin niteliğine bağlı olarak PeP, Ödeme Emrini gerçekleştirmek için ek bilgiler talep edebilir.
– Kullanıcı, Ödeme İşleminin PeP Sistemi üzerinden başlatılmasını ve tamamlanmasını onaylar. Ödeme İşleminin gerçekleştirilebilmesi için Kullanıcı tarafından gerekli görüldüğünde PeP tarafından sağlanacak doğrulama kodu girilerek Ödeme İşlemi aktif hale getirilecektir. Ödeme İşleminin teyidi, kararlaştırılan yönteme göre Ödeme İşleminden önce veya sonra verilebilir.
– Ödeme Emri PeP'yi aldıktan sonra geri çekilemez. Ancak, Ödeme İşleminin Alıcı tarafından veya Alıcı aracılığıyla başlatıldığı durumlarda Kullanıcı, Ödeme Emrinin PeP'e iletilmesinden veya Ödeme İşleminin onaylanmasından sonra Alıcının onayı ile Ödeme Emrini geri alabilir. Otomatik Ödeme İşleminde, Ödeme Emri en geç Ödeme İşleminin gerçekleşmesi için kararlaştırılan günden bir önceki işgünü sonuna kadar geri çekilebilir. Öte yandan, ödemenin belirli bir gün, belirli bir sürenin sonunda veya Kullanıcı'nın ödeme için Fon'u PeP'in tasarrufuna sunduğu gün yapılmasının kararlaştırıldığı durumlarda, Ödeme Sipariş, en geç Ödeme İşleminin gerçekleştirilmesi için kararlaştırılan günden bir önceki işgünü sonuna kadar iade edilecektir. alacak.
– Ödeme Emri, Gönderici(Kullanıcı) tarafından PeP'e ulaştığı andan itibaren alınmış sayılır. Alındığı an iş günü dışında ise veya Ödeme Emri'nin EFT işlemi olduğu durumlarda Ödeme Emri'nin iş günü saat 16:00'a kadar PeP'ye ulaştırılmaması durumunda Ödeme Emri alınmış sayılır. PeP tarafından bir sonraki iş gününde.
– KEP Hizmetleri çerçevesinde gerçekleştirilen işlem sonrasında, kullanıcının talebi doğrultusunda işleme ilişkin Dekont No/İşlem Referans No ve Alıcı bilgileri, işlemin tutarı ve para birimi, işlemde kullanılan döviz kuru ve hesaplama yöntemi Ödeme İşlemi, ödenmesi gereken ücret ve komisyonların dökümünü, e-posta yoluyla Kullanıcı'ya iletir.
– Kullanıcı, döviz cinsinden yapılacak işlemlerde, işlem anındaki son 1 (bir) saat içinde PeP tarafından sunulan referans döviz kurları üzerinden işlem yapılacağını kabul eder. PeP tarafından uygulanan döviz kurlarındaki değişiklikler PeP tarafından Kullanıcı'ya herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın anında uygulanır.
PeP'in Hak ve Yükümlülükleri – PeP, Ödeme İşleminin Mevzuata aykırı olması, PeP'in ticari ilke ve politikalarına aykırı olması ve işlemin tarafları ile işlemin doğruluğuna ilişkin şüphelerin bulunması halinde Ödeme İşlemini reddedebilir. işlem.
– Ödeme Aracı'nın hileli veya izinsiz kullanıldığı şüphesi veya aktif olmadığının tespit edilmesi durumunda, PeP tek taraflı kararı ile Ödeme Aracı'nı devre dışı bırakma hakkına sahiptir. Bu tür durumlarla ilgili bilgilendirme e-posta ve/veya kısa mesaj yoluyla yapılır. En az 6 (altı) ay boyunca kesintisiz hareket etmeyen Ödeme Araçları atıl kabul edilir.
– PeP, sistemin şifreleme algoritmaları da dahil olmak üzere en güncel teknik bilgilere karşılık gelen yüksek güvenlik standartlarıyla donatılmasına, ilgili mevzuat uyarınca öngörülen önlemlerin alınmasına ve bağlayıcı hükümlerde belirtilen hususların sağlanmasına gayret gösterecektir.
– PeP, sistemin düzgün çalışmasını geçici olarak durdurabilir veya sınırlayabilir. Ancak, PeP Hizmetlerinin üçüncü şahıslardan kaynaklanan sorunlardan dolayı zamanında arızalanmasından PeP sorumlu tutulamaz.
– PeP, Kullanıcıya sağladığı PeP Hizmetleri için bir Ücret talep edecektir. Ücret, PeP Hizmetleri kullanılarak tahakkuk ettirilecek ve tahsil edilecektir. Kapsamı ve detayları PeP tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilen Ücretin güncel hali gerekli görülmesi halinde PeP internet sitesinde yayınlanacaktır. Kullanıcı güncel Fiyata rağmen işbu Sözleşmeyi derhal feshetmez ise güncel Fiyatı kabul etmiş sayılır.
– İşbu Sözleşme kapsamında sunulan PeP Hizmetleri vasıtasıyla temin edilen mal ve hizmetlere ilişkin ücretler ve bu ücretlerin tahsil edilme koşulları ilgili mal ve/veya hizmetin tedarikçisi olan Alıcı tarafından belirlendiğinden, PeP bunlardan kaynaklanan ücret ve tahsilata doğrudan veya dolaylı herhangi bir ödeme yapmaz. hasardan sorumlu değildir.
– PeP, gerekli görmesi halinde, Sözleşme kapsamında yapılacak tek seferlik işlemlerin limitini ve aylık işlem toplamını tek taraflı olarak belirlemeye yetkilidir. Söz konusu limitler ve güncellemeler PeP Sistemi'nde yer almakta olup MASAK Mevzuatı'ndan yararlanılarak belirlenmiştir.
– PeP, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı'ya yapılacak bildirimleri, Sözleşme'de belirtilen saatlerde Kullanıcı'nın e-posta adresine, cep telefonuna göndererek veya çağrı merkezini arayarak iletecektir. Kullanıcı, Sözleşme kapsamındaki bilgilere ek bilgi talebinde bulunduğu takdirde, bu talebi Paladyum tarafından kabul edilmesi halinde bir Ücret karşılığında yerine getirilebilir. Kullanıcı, işbu Sözleşme'nin bir kopyasına www.peple.com.tr adresinden dilediği zaman erişebilir.
– PeP, bu Sözleşme'yi ve eklerini tek taraflı olarak değiştirebilir veya güncelleyebilir. İlgili değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 (otuz) gün önce Kullanıcı'ya, değişikliğin kapsamı, yürürlük tarihi ve Kullanıcı'nın Sözleşme'yi feshetme hakkı hakkında bilgileri içeren bir bildirim yapılır. Bu durumda Kullanıcı, bildirimi okuduğunu ve kabul ettiğini PeP Sisteminde beliren onay işlevini işaretleyerek değişiklikleri kabul edebilecek veya Sözleşme'yi feshedebilecektir. Kullanıcı 30 (otuz) gün içinde sözleşmeyi feshetmediği takdirde ilgili değişikliği otomatik olarak kabul etmiş sayılacaktır.
– PeP, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kullanıcı'nın açık rızası ile işlenen bilgilerin gizliliğini sağlamakla yükümlüdür.
– PeP, Ödeme İşleminin doğru gerçekleştirilmesinden Gönderici sıfatına sahip Kullanıcılara karşı sorumludur.
– PeP, sözleşme kapsamında Kullanıcı tarafından kendisine doğru ve Yönetmelik'e uygun olarak iletilen ücretlerin işbu Sözleşme kapsamında belirtilen süreler içerisinde Alıcı'ya veya Alıcı'nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcı'ya iletilmesinden sorumludur. ilgili taraf ile akdedilen sözleşme. Aksi takdirde PeP, Ödeme İşleminin gerçekleşmeyen veya hatalı gerçekleşen kısmını Kullanıcıya gecikmeksizin iade edecektir. Bu kapsamda Kullanıcı'nın herhangi bir faiz veya ücret ödemesi halinde ilgili tutarlardan PeP sorumlu olacaktır. Kullanıcı, Ödeme İşleminin hiç veya gereği gibi yapılmaması halinde hizmeti tekrar görme, hizmetten kaynaklanan ayıbı giderme, ayıp oranında indirim yapma veya cayma haklarından birini kullanmakta serbesttir. sözleşme.
– PeP, bir Ödeme Emrini reddederse, mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda Ödeme Emrinin alınmasını takip eden iş günü sonuna kadar Kullanıcıya önceden kararlaştırılan yönteme göre mümkün olan en kısa sürede bildirimde bulunacaktır. nedeni ve reddedilmesine neden olan hususların nasıl düzeltilebileceği. Sözleşmede, reddetmenin haklı bir sebebe dayanması halinde, Kullanıcı'ya yapılacak bildirim için PeP'in ücret talep edebileceğine karar verilebilir. Böyle bir durumda kullanıcı uğradığı zarar veya ziyan için PeP'den tazminat talep edemez.
– PeP, Kullanıcının sunduğu hizmetlere olan güvenini kötüye kullandığını/istismar ettiğini/istismar ettiğini tespit ederse, suistimale konu ürün/hizmeti tek taraflı olarak feshedebilir.
– Kullanıcı'nın Harcama İtirazı talep etmesi ve Sistem Ortağı'nın harcamadan herhangi bir meblağ kesmeye çalışması halinde, PeP herhangi bir ihtara/ihtara veya mahkeme kararına gerek kalmaksızın bundan doğabilecek tüm zararları tazmin edebilecektir..
– PeP, hassas ödeme verilerini, Hizmetlerin sağlanması amacıyla gerektiğinde Mevzuatta tanımlanan dış hizmet sağlayıcılarla paylaşabilir.

– Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri: – Kullanıcı, KVKK'ya 6699 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca başvurur. 6698 sayılı muvafakatname kapsamında İnternet Sitesi'nde; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında kime ait olduğu üçüncü kişileri öğrenme kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme6698 sayılı Kanun ile kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ve yok edilmesinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, münhasıran aracılığıyla işlenen verilerin analiz edilerek Kullanıcı aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahiptir. otomatik sistemlere başvurma, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararın giderilmesini talep etme.
– PeP, işbu Sözleşme'nin 6.2.1 maddesinde belirtilen talepler doğrultusunda gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını yazılı veya dijital ortamda iletebilir. Söz konusu taleplere ilişkin işlemlerin bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, PeP'in Kullanıcı'dan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 13. maddesi uyarınca belirlenen tarife üzerinden ücret talep etmesi mümkündür. Kullanıcı, 5549 Sayılı Kanun uyarınca kendisi ve başkası adına hareket ettiğini PeP'e yazılı olarak bildirmekle yükümlü olup, kimlik, iletişim ve diğer kimlik bilgilerinin değişmesi durumunda, bu durumu PeP'e yazılı olarak bildirecek ve Kullanıcı'nın bu madde kapsamında bildirimde bulunması durumunda, PeP tarafından kimlik/bilgi verilmesi talep edilebilecektir. Aksi halde Kullanıcı yetkisiz, hatalı işlemlerden, 3. kişilerin haksız, hukuka aykırı kullanımından, dolandırıcılıktan vb. herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, işlemler dahil olmak üzere hiçbir hukuki/cezai sorumluluğunun bulunmadığını, bu hakka sahip olduğunu kabul ve beyan eder. bu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmek. Kullanıcı, Elektronik Para Hesabına, Elektronik Para Hesabının bağlı olduğu Ödeme Aracına ve Hassas Ödeme Verilerine erişim sağlamaktadır. kişilerin hiçbir şekilde erişimine izin vermeyecek ve güvenliklerini sağlamaktan bizzat kendileri sorumlu olacaktır. PeP, hizmet sağlamak için hassas ödeme verilerini harici hizmet sağlayıcılarla paylaşabilir. Kullanıcı, Elektronik Para Hesabına ait Kullanıcı adı ve şifre dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ödeme Aracı ve Hassas Ödeme Verilerine ilişkin hiçbir bilgiyi de kesinlikle kullanamaz. bu bilgileri kişilere açıklamayacağını, kullanmayacağını ve verilme amacı dışında kullanmayacağını kabul eder. Kullanıcı, Ödeme Aracı ve/veya Hassas Ödeme Verilerinin yetkisiz kişilerce veya amacı dışında kullanılması nedeniyle doğabilecek zararlardan PeP'in sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödeme Aracının kaybolması, çalınması veya Kullanıcının iradesi dışında gerçekleşen bir işlemin öğrenilmesi halinde, Kullanıcı durumu derhal çağrı merkezi veya [email protected] aracılığıyla PeP'e bildirmekle yükümlüdür.. Kullanıcı, yetkilendirmediği veya hatalı olarak gerçekleştirilen Ödeme İşlemini öğrendiği anda gecikmeksizin PeP'e bildirimde bulunarak işlemin düzeltilmesini talep edebilir. Düzeltme talebi her halükarda Ödeme İşlemi'nin gerçekleşmesinden itibaren 13 (onüç) ay içinde yapılır. PeP Tarafından Ödeme İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'te belirtilen tüm bilgilerin Kullanıcı'lara sağlanmaması durumunda, Kullanıcılar bu süreye bakılmaksızın her zaman düzeltme talebinde bulunabilirler. Bildirimler yazılı olarak veya Uzaktan İletişim Aracı aracılığıyla yapılır ve bildirimlerin kayıtları PeP tarafından tutulur. Kullanıcı'nın bir Ödeme İşlemi'ne yetki verilmediğini veya işlemin doğru yapılmadığını iddia etmesi durumunda, bu işlemin Kullanıcı tarafından onaylandığını, doğru bir şekilde kaydedildiğini ve sisteme işlendiğini kanıtlama yükümlülüğü hesaplar PeP'e aittir. Gönderici sıfatına sahip Kullanıcı'nın ödeme hizmeti sağlayıcısının PeP olduğu durumlarda, PeP, Ödeme İşleminin gerçekleştiğinin kanıtlanması halinde işbu Ödeme İşlemine ilişkin tutarı derhal Göndericiye iade edecek veya borçlandırılan Elektronik Para Hesabını yenileyecektir. yetkilendirme olmadan veya Kullanıcı tarafından yanlışlıkla. durumdan sorumludur. Ödeme Aracının kaybolması veya çalınması veya kişisel güvenlik bilgilerinin usulüne uygun olarak saklanmaması nedeniyle Ödeme Aracının başkaları tarafından kullanılması halinde Kullanıcı, yaptığı ödeme işlemlerinden doğacak zarardan 150 TL'ye kadar sorumludur. yetki vermemiştir. Kullanıcı, yapmış olduğu bildirimden sonra yetkilendirmediği Ödeme İşleminden sorumlu olmayacaktır. Ancak, Ödeme Aracı'nın hileli olarak kullanılması ve yükümlülüklerinin kasten veya ağır bir şekilde yerine getirilmemesi halinde yetkisiz işlemden doğacak zararın tamamından Kullanıcı sorumludur. Gönderici olan Kullanıcı, Ödeme Aracının kaybolması, çalınması veya iradesi dışında gerçekleşen herhangi bir işlem nedeniyle PeP'e yaptığı bildirimden sonra yetkilendirmediği Ödeme İşlemlerinden sorumlu tutulamaz. Ödeme Aracı'nın hileli kullanılması veya işbu Sözleşme'nin hak ve yükümlülüklere ilişkin ilgili maddesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde yetkisiz Ödeme İşlemi'nden doğacak tüm zararlardan Gönderen sıfatına sahip Kullanıcı sorumludur. Ödeme Aracı ile ilgili olarak kasten veya ağır ihmal sonucu. Ödeme Emri'nin Alıcı tarafından verildiği Ödeme İşlemlerinde, Alıcı'nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı'nın Ödeme Emri'ni Gönderenin Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı'na doğru bir şekilde gönderdiğini ispat etmesi halinde, Ödeme İşlemi'nin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesinden Gönderici'nin Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı sorumludur.. Gönderici'nin Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı, Ödeme İşlemi'nin gerçekleşmeyen veya hatalı gerçekleştirilen kısmını derhal Gönderici'ye iade ederek Elektronik Para Hesabı'nı eski haline getirecektir. Alıcı tarafından Ödeme Emri verilen ancak yerine getirilmeyen veya hatalı yapılan Ödeme İşlemleri'nde, Alıcı'nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı'nın sorumlu olup olmadığına bakılmaksızın, talep üzerine Ödeme İşlemi'nin gerçekleştirilememesinin veya hatalı gerçekleştirilmesinin sebepleri, – Ödeme İşleminin gerçekleştirilmesi veya yanlış yürütülmesi. belirlenir ve sonuç Alıcı'ya bildirilir. PeP, Ödeme İşleminin eksik veya hatalı gerçekleşmesi sonucu ilgili taraflarca ödenen faiz ve ücretlerin tazmininden Kullanıcılarına karşı sorumludur. Alıcı tarafından yetkilendirilen veya Alıcı aracılığıyla başlatılan Ödeme İşleminde yetkilendirme sırasında Ödeme İşleminin tam tutarının belirtilmemesi halinde ilgili Ödeme İşleminin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 2 (iki) ay içinde, Gerçekleşen Ödeme İşlemi, harcama geçmişi, sözleşme koşulları ve ilgili diğer hususları da göz önünde bulundurarak belirtilen tutarın aşılması halinde, ilgili mal veya hizmetin tüketilmemiş olması kaydıyla Ödeme İşlemi tutarının iadesini talep edebilir. PeP, Kullanıcıdan talebine ilişkin olgusal kanıtlar sunmasını talep etme hakkına sahiptir. Ancak, Ödeme İşlemine ilişkin onayın doğrudan Kullanıcıya verilmesi veya ödemenin son gününden en az 1 (bir) ay önce Kullanıcıya bildirilmesi durumunda, Kullanıcı ilgili Ödeme İşlemi için herhangi bir iade talebinde bulunamaz. Bu madde uyarınca iade talebinde bulunulabileceği durumlarda, PeP 10 (on) İş Günü içinde ödemeyi yapacak veya ret kararını gerekçelerini ve Kullanıcı'nın başvurabileceği yasal yolları göstererek bildirecektir. PeP Hizmetlerinin kullanılabileceği kanallar, mal ve hizmetler, Mevzuat uyarınca münhasıran PeP tarafından belirlenir. PeP bu kanalları, malları ve/veya hizmetleri herhangi bir zamanda herhangi bir bildirim yükümlülüğü olmaksızın değiştirebilir. Bu kapsamda kullanıcı, PeP'den herhangi bir hak talep edemeyeceğini kabul eder. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri hukuka ve ahlaka aykırı amaçlarla ve yasa dışı veya ahlaka aykırı ürün veya hizmet temini amacıyla kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı'nın işbu Sözleşme'yi, özellikle bu maddeyi ihlal etmesi durumunda, PEP, Sözleşme'yi ve Sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri ihlal giderilene kadar askıya alabilir. Kullanıcı, kendisine verilen kart ile hesabına erişebilir, ödeme talimatı verebilir, mal ve/veya hizmet satın alabilir. ATM'lerde ve gerçekleştirilecek diğer işlemlerde kullanılabilir. Fiziki kartlar ile yapılan harcama işlemlerinde ve ATM'lerden yapılan nakit çekimlerde hesap bakiyesine göre işlem gerçekleştirilmektedir. Ana hesap bakiyesi yeterli değilse, işlem sırasında sırasıyla kullanıcının cüzdanında tanımlanan diğer tüm para birimlerindeki tüm hesap bakiyeleri kullanılır. Kartın kullanımı, takas ve kesinti işlemleri Kanun, Kanun ile ilgili düzenlemeler ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Mevzuatta herhangi bir değişiklik olması halinde, yapılan değişiklikler yürürlük tarihi itibariyle uygulanır. Kullanıcı'nın kartın kullanımından doğan sorumluluğu, kartın teslim alındığı veya fiziki varlığı bulunmayan (sanal) kart/cüzdan bilgisinin kendisine iletildiği andan itibaren başlar. Kullanıcının PeP Sistemine kaydını takiben, oluşturulan cüzdan hesabına bağlı fiziksel varlığı olmayan (sanal) bir kart oluşturulur. Kartın ve kartın kullanımına ilişkin kod numarası, şifre veya diğer tanımlayıcı yöntemlerle ilgili bilgilerin güvenli bir şekilde korunması ve başkaları tarafından kullanılmaması için önlemler alınması. sorumluluğundadır. Kart veya bilgilerin kaybolması, çalınması veya Kullanıcı'nın iradesi dışında gerçekleşen herhangi bir işlemin öğrenilmesi halinde, Kullanıcı bu durumu PeP'e derhal telefon ve/veya internet aracılığıyla bildirmekle yükümlüdür. Bu gibi durumlarda, Kullanıcı'nın bildiriminden önceki 24 (yirmi dört) saat içinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin hukuki sorumluluk saklı kalmak kaydıyla, hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlar 6.2.8 hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kullanıcı'nın sorumluluğundadır. Hukuka aykırı kullanımın kullanıcının ağır ihmaline veya kastına dayanması ve gerekli bildirimin yapılmaması halinde bu sınır geçerli değildir.

Fikri mülkiyet
Sözleşme ile Taraflar arasında herhangi bir fikri mülkiyet hakkı devir veya lisans sözleşmesi kurulmamıştır. Taraflardan her birine ait her türlü fikri mülkiyet hakkının kullanımı ve/veya kullanımı ancak bu kapsamda açık bir yazılı sözleşme olması halinde mümkün ve sınırlıdır.

Sözleşme Süresi
İşbu Sözleşmenin süresi, Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 2 (iki) yıldır. Taraflardan herhangi biri, Sözleşme süresinin sona ermesinden en az 1 (bir) ay önce Sözleşmenin yenilenmeyeceğini diğer tarafa yazılı olarak bildirmedikçe, yenileme süresi de dahil olmak üzere 5 (beş) yılı aynı şart ve koşullarla aşar. ) her yıl otomatik olarak yenilenecektir.

Sözleşme Hükümlerinin İhlali ve Fesih
PeP, herhangi bir tazminat ödemeksizin 2 (iki) ay önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle Sözleşme'yi her zaman feshedebilir. Kullanıcı herhangi bir sebep göstermeksizin Sözleşme'yi feshetmek isterse PeP'e 1 (bir) ay önceden bildirimde bulunacaktır.

Taraflardan birinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlal etmesi ve ilgili ihlalin diğer Tarafın ihlalin düzeltilmesine ilişkin talebine rağmen 7 (yedi) iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, Sözleşme derhal ve tazminat ödemeksizin feshedilebilir. gönderen Tarafça gönderilecek yazılı bir bildirim.

Kullanıcı'nın bu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri hukuka ve ahlaka aykırı amaçlarla, yasa dışı veya ahlaka aykırı ürün veya hizmet tedarik etmek amacıyla kullandığının ve/veya işbu Sözleşme'de yer alan beyanlarının doğru olmadığının veya/ bu beyanlara aykırı hareket ederse, bu Sözleşmeye PeP tarafından herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. derhal feshedilebilir.

PeP, sunduğu hizmetlerde Kullanıcının güvenini kötüye kullandığını/suistimal ettiğini tespit etmesi durumunda Kullanıcıdan bilgi/belge talep edebilir. Talebe yanıt verilmemesi veya yanıtın talebi karşılamaması durumunda işbu Sözleşme, PeP tarafından herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın derhal feshedilebilir.

Kullanıcının, her ne suretle olursa olsun PeP'in, hissedarlarının, yetkililerinin, personelinin veya iş ortaklarının itibarını, kamu güvenini veya ilgili gerçek kişilerin kişilik haklarını zedeleyici beyanlarda bulunması ve sosyal ağlar üzerinden görüş bildirmesi halinde, medya, kullanıcının sözleşmesi derhal feshedilecektir. Bu durumda şirketin uğrayacağı her türlü zarar, ziyan ve masraflar kullanıcıya rücu olup, PeP'in diğer mevzuattan doğan her türlü hakkı saklıdır.

Sözleşme'nin PeP tarafından feshedilmesi halinde, PeP tahakkuk eden alacağı Kullanıcı'dan ve Ödeme Aracı'nın iadesini talep edebilir. Kullanıcı, PeP'e 30 (otuz) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak ve aynı zamanda Ödeme Aracını tüm aksesuarları ile birlikte iade etmek ve tüm borcunu ödemek suretiyle dilediği zaman Sözleşme'yi feshedebilir.

Aktar
Kullanıcı, PeP'in önceden yazılı izni olmaksızın, Sözleşme'yi ve hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen doğrudan veya dolaylı olarak başkalarına devredemez veya temlik edemez. PeP, Sözleşme'den doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını her zaman üçüncü kişilere devredebilir ve devredebilir, taşeron veya Temsilci kullanabilir.

Mücbir Sebep
Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan, Tarafların kontrolü dışında meydana gelen ve öngörülemeyen insani ve doğal afetler, savaş, seferberlik, Tarafların çalışma imkanlarını geçici olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelmiştir. veya tek bir Tarafa, kısmen veya tamamen, yangın, grev, lokavt vb. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan alınan KEP faaliyet izninin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından geçici olarak iptal edilmesi mücbir sebep olarak kabul edilir. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf, diğer Tarafa durumu derhal yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Tarafların ifaları durdurulur. Mücbir sebep ortadan kalktığında sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep süresi içinde haklarını kullanmayan Tarafın yükümlülükleri de askıya alınacaktır. Mücbir sebep halinin 4 (dört) aydan fazla sürmesi halinde hakları ihlal edilen Taraf Sözleşme'yi tazminatsız feshedebilir.

Tartışmalı karar
Taraflar, işbu Sözleşme'nin yorumlanmasından ve uygulanmasından doğacak her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul etmişlerdir.

bölünebilirlik
Bu Sözleşmenin hükümlerinden herhangi birinin uygulanamaz veya geçersiz olduğu kabul edilirse, bu hükümler yazılı olarak kabul edilmeyecek ve diğer hükümleri etkilemeyecek veya geçersiz kılmayacaktır.

İşbu Sözleşme'nin hükümlerinden bir veya birkaçının kanun, yönetmelik veya yetkili makam tarafından kesinleşmiş bir karardan sonra geçerliliğini yitirmesi veya geçersiz hale gelmesi halinde, diğer hükümler bağlayıcılıklarını ve kapsamlarını koruyacaklardır. Geçersiz ve geçersiz sayılan hükümler, başlangıçta kararlaştırılan hükümlere anlam ve kapsam bakımından en yakın olan hükümlerle değiştirilir.

İmza
Kullanıcı, Sözleşme ve eklerine İnternet Adresinden erişebilir. İşbu Sözleşme, kullanıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmıştır ve elektronik kopyasına Kullanıcı tarafından Uzaktan İletişim Aracından erişim sağlanmıştır.

Sözleşme Değişiklikleri
PeP, işbu Sözleşme'de yer alan hizmet ve ücretlere ilişkin değişiklikleri 30 (otuz) gün önceden İnternet Adresinde ilan eder. Bu tasarrufları Kullanıcıya uygun bir Uzaktan İletişim Aracılığı aracılığıyla bildirir. Kullanıcı, bu sürenin sonuna kadar Sözleşme'yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilir. Kullanıcı bu süre içinde değişikliklere itiraz etmez ise kabul etmiş sayılır.

bildiri
Taraflar, işbu Sözleşme'de yer alan adreslerin tebligatlara açık olduğunu ve bu adreslere yapılacak tebligatların geçerli ve hukuka uygun kabul edileceğini, bu adreslerde yapılacak değişikliklerin 30 (otuz) gün içinde Akit Taraflara yazılı olarak bildirileceğini, aksi takdirde yapılacak tebligatların tarafları bağlayacağını ve geçerli bir kanuni tebligat olarak kabul edileceğini peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir.

EK-1 Taslak Yabancı Para Transferi İşlemi

PeP tarafından sadece adınıza açılan Türk Lirası (TL), Euro (EUR) ve Sterlin (GBP) cinsinden açılan hesaptan elektronik para transferi, banka havalesi veya diğer elektronik yöntemlerle (Bir Türk Bankasının Banka Kartı veya Kredi Kartı) yapılan ödemeler Türk bankası kabul edilir. yapılıyor. Nakit, posta çeki veya elektronik çek gibi başka ödeme yöntemleri kesinlikle kabul edilmez.

Kullanıcı'nın Yurt Dışı Para Transferi İşlemine ilişkin siparişi PeP Sistemi üzerinden doğrulanıp onaylandıktan sonra, PeP'in yerel para birimine aktarılabilmesi için Türk Lirası (TL), Euro (EUR) veya Sterlin (GBP) cinsinden kaynak olması gerekmektedir. banka hesabı.

Transfere konu tutar karşılığında Fon, Kullanıcının banka hesaplarına PeP gönderilerek Kullanıcının dijital cüzdanında elektronik para çıkarılarak elektronik paraya çevrilir. Kullanıcının basitleştirilmiş tedbirler mevzuatı kapsamında doğrulanmış Kullanıcı olması halinde, elektronik para cüzdanına üçüncü kişilere ait banka hesaplarından/kartlarından elektronik para yüklenmesi kabul edilmemektedir. Ancak, basitleştirilmiş önlemler dışında, yüz yüze doğrulama ile doğrulanmış kullanıcılar var. Doğrulanmış Kullanıcıların dijital cüzdanlarına 3. şahıslardan para yüklenerek elektronik para ihraç edilebilir ve bu elektronik para bakiyesinden 3. şahısların Banka hesaplarına aynı şekilde para transferi yapılabilir.

Uluslararası Para Transferi İşlemini gerçekleştirmek isteyen Kullanıcı, transfer yapacağı ülke ve para birimini seçerek PeP Sisteminde kendi adına yurt dışı hesap bilgilerini oluşturur. Daha sonra oluşturulan hesap bilgileri kullanılarak, PeP tarafından Türk Lirası (TL), Euro (EUR) ve Sterlin (GBP) elektronik para cüzdan hesaplarından talep edilen ve ulusal ve uluslararası mevzuatın gerektirdiği tüm bilgiler Avrupa'daki bir Banka hesabına sağlanarak, Birlik ülkeleri ve Birleşik Krallık. para transferi yapabilir.

Ödeme İşlemi, PeP Web Sitesinde belirtilen masraflar ve ücretler dahil olmak üzere, Uluslararası Para Transferi İşleminin toplam tutarına tekabül etmelidir. PeP, Yurt Dışı Para Transferi İşlemi için belirlenen masraf ve ücretler dahil olmak üzere, Yurt Dışı Para Transferi İşleminde belirlenen tutardan farklı bir tutarın transfer edilmesi halinde, Yurt Dışı Para Transferi İşlemine devam etmeme ve söz konusu işlemi iptal etme hakkına sahiptir. hesabına.

PeP Sistemine verilen her yeni Uluslararası Para Transferi İşlemi siparişi, yalnızca kullanıcının dijital cüzdan hesabında yeterli elektronik para bakiyesi varsa veya sonrasında işleme alınacaktır. Daha sonra PeP tarafından Uluslararası Para Transferi İşleminin İnternet Sitesinde ilan edilen ücretler düşüldükten sonra Türk Lirası (TL) cinsinden elektronik paranın gönderilmesi talep edilirse, para transferi işlemi sırasında dövize çevrilerek Türk Lirası'na (TL) aktarılacaktır. Alıcı. Kullanıcı, Euro (EUR) veya Sterlin (GBP) cinsinden elektronik para göndermek isterse, PeP tarafından İnternet Sitesi'nde ilan edilen ücretler düşüldükten sonra Alıcı'ya transfer edilecektir.

Kullanıcı, Yurt Dışı Para Transferi İşlemini yaparken verdiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, verdiği yanlış bilgiler nedeniyle yanlış Alıcı'ya gönderilen fonlardan PeP ve iş ortaklarının sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yorum yapın